Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Національне агентство України з питань державної служби
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Вимоги до випускних робіт

Структура роботи: У випускній роботі виділяють такі структурні елементи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки.

Обсяг випускної роботи – не більше 20 сторінок. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки, на титульному аркуші номер сторінки не проставляється.

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, які використовувалися при підготовці випускної роботи.

Текст випускної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання – «за шириною»; міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Зміст випускної роботи необхідно викласти у логічній послідовності і грамотно. Доцільно у вступі обґрунтувати вибір теми та її актуальність, зв'язок з практикою діяльності органів державної влади. Висловити власну точку зору щодо розв’язання проблеми, яка розглядається. Зміст має відповідати сучасному розвитку науки і практики. У висновках рекомендується узагальнити опрацьований матеріал, змоделювати власну діяльність у напрямі розв’язання означеної проблеми. Пропозиції мають бути реальні та суттєві.


Зразок оформлення титульного аркуша.

Переглянути зразок.Орієнтовна тематика випускних робіт

(всі теми передбачають висвітлення досвіду роботи органів державної влади з діяльністю яких обізнаний автор випускної роботи)

 1. Європейська інтеграція України в умовах асоціації України та ЄС.
 2. Адміністративно-територіальна реформа в Україні.
 3. Аналіз та оцінювання державної політики.
 4. Антикризове управління в контексті реалізації реформ України.
 5. Соціальний діалог як інструмент антикризового управління.
 6. Розвиток та гуманізація державної служби в контексті запровадження нового законодавства.
 7. Державна служба в Україні як різновид публічної служби.
 8. Модернізація державної служби в контексті реалізації стратегії державної кадрової політики: стан, проблеми та перспективи.
 9. Оцінка впливу інвестицій на економічний розвиток регіону.
 10. Організація і регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 11. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації.
 12. Європейські стандарти життя та гідне місце України в світі: державна економічна політика та забезпечення розвитку України.
 13. Реалізація громадянських компетентностей у системі державного управління.
 14. Шляхи забезпечення гендерної рівності у процесі реалізації кадрової політики в органах державної влади.
 15. Концептуальні засади проходження державної служби в умовах модернізації.
 16. Інституційне та ресурсне забезпечення економічного розвитку України. Регуляторна політика та дерегуляція.
 17. Регіональний розвиток в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».
 18. Інноваційний розвиток регіонів. Кластерний підхід до регіонального економічного розвитку.
 19. Регіональна політика і територіальне управління. Розвиток соціального діалогу на територіальному рівні.
 20. Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства.
 21. Етичні засади державної служби. Запобігання та протидія корупції.
 22. Організаційні засади діяльності органу виконавчої влади.
 23. Система управління якістю.
 24. Надання адміністративних послуг та забезпечення їх якості.
 25. Контроль та виконавська дисципліна в органах державної влади.
 26. Соціальна політика та державне регулювання рівня життя населення. Державне регулювання ринку праці.
 27. Запровадження інновацій в систему підвищення кваліфікації державних службовців: принципи, підходи, форми та методи навчання.
 28. Стратегічне управління та проектний менеджмент.
 29. Управління проектами і впровадження стратегій розвитку територій.
 30. Комунікації в державному управлінні. Електронне врядування. Електронний уряд.
 31. Лідерство в управлінській діяльності. Самоменеджмент керівника.
 32. Феномен лідерства у сфері публічного управління.
 33. Професійне навчання і розвиток лідерства в системі публічного управління.
 34. Діловий і службовий етикет в державній службі.
 35. Керівник-лідер як суб’єкт комунікативної діяльності. Стилі лідерства.
 36. Ділове спілкування і забезпечення його ефективності.
 37. Стратегія і практика ведення переговорів.
 38. Професійно-етичні вимоги до поведінки посадових осіб органів державної влади.
 39. Управління змінами та інноваціями в органах влади.
 40. Управлінська діяльність. Психологічний клімат і мотивація діяльності працівників.

Запропоновані теми можуть корегуватися, а також визначатися самостійно з урахуванням професійних потреб та інтересів.