Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Національне агентство України з питань державної служби
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Вимоги до випускних робіт

Структура роботи: у випускній роботі виділяють такі структурні елементи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки.

Зміст випускної роботи необхідно викласти у логічній послідовності. Доцільно у вступі обґрунтувати вибір теми та її актуальність, зв'язок з практикою діяльності органів державної влади. Висловити власну точку зору щодо розв’язання проблеми, яка розглядається. Зміст має відповідати сучасному розвитку науки і практики. У висновках рекомендується узагальнити опрацьований матеріал, змоделювати власну діяльність у напрямі розв’язання означеної проблеми. Пропозиції мають бути реальні та суттєві.

Обсяг випускної роботи – не більше 20 сторінок. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки, на титульному аркуші номер сторінки не проставляється.

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, які використовувалися при підготовці випускної роботи.

Текст випускної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання – “за шириною”; міжрядковий інтервал “полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після тексту. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ 7.1.2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Оформлену випускну роботу необхідно подати в друкованому вигляді в день реєстрації. Захист випускних робіт відбувається в останній тиждень навчання. При захисті використовується презентація у форматі PowerPoint.

Вимоги до оформлення презентації захисту роботи: презентація готується у форматі PowerPoint. Обсяг – 5-8 слайдів. Презентація починається слайдом з назвою теми та представленням доповідача, зазначається актуальність, зв‘язок роботи з практикою, розкриття змісту роботи, бачення розв’язання проблеми, висновки.


Зразок оформлення титульного аркуша.

Переглянути зразок.Орієнтовна тематика випускних робіт

(всі теми передбачають висвітлення досвіду роботи державних органів)

  1. Удосконалення діяльності державного органу в умовах реформування державного управління та державної служби (на прикладі місця роботи).
  2. Шляхи підвищення ефективності діяльності державного органу (на прикладі місця роботи).
  3. Впровадження інновацій у діяльність державного органу (на прикладі місця роботи).
  4. Адаптація зарубіжного досвіду в діяльність державного органу (на прикладі місця роботи).