Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Кафедра мовної підготовки

Навчання за напрямом підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування проводиться за програмою тематичного короткострокового семінару «Ділова українська мова в державному управлінні».


Кафедра мовної підготовки-2. Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2018р.

Кафедра мовної підготовки-1. Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2018р. Мета тематичного короткострокового семінару – підвищити рівень загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалити знання і практичні навички щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців.

Особам, які пройшли навчання з підвищення рівня володіння державною мовою за програмою тематичного короткострокового семінару, видається сертифікат про успішне завершення навчання.


У навчальній програмі виокремлено чотири змістові модулі:

Модуль 1. Загальна характеристика ділового мовлення. Особливості використання офіційно-ділового стилю у справочинстві.

- Українська мова в суспільному житті та фаховій діяльності державних службовців.

- Стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Особливості офіційно-ділового стилю.

Модуль 2. Основні практичні навички ділового спілкування державних службовців.

- Культура мови ділового спілкування, її комунікативні ознаки.

- Український мовленнєвий етикет.

- Публічний виступ.

- Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні норми української літературної мови.

- Лексичні засоби ділового мовлення у практиці публічного управління державних службовців.

- Особливості використання фразеологізмів у професійній діяльності державних службовців.

Модуль 3. Граматичні парадигми частин мови в ділових паперах. Правопис складних слів.

- Іменники та прикметники в професійному мовленні публічних управлінців.

- Граматична парадигма числівників і займенників у справочинстві.

- Особливості використання дієслівних форм у професійній діяльності державних службовців.

- Вживання слів, які належать до службових частин мови у професійному спілкуванні державних службовців.

Модуль 4. Документування управлінської діяльності. Особливості синтаксису документів.

- Документи у фаховій практиці державних службовців.

- Службове листування.

- Синтаксичні особливості українського ділового мовлення.

Ознайомившись із теоретичною та практичною складовою модулів, слухачі зможуть поглибити знання мовних норм у діловому спілкуванні: правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному та писемному діловому мовленні; правильно оформлювати та грамотно створювати основні документи; аналізувати та реферувати тексти різних жанрів (зокрема офіційно-ділового стилю); готувати на основі опрацьованих текстів аналітичні огляди, довідки, висновки тощо; відповідно до виробничої потреби опрацьовувати тексти документів, які перебувають у службовому обігу; удосконалити навички монологічного та діалогічного мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія); дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні; редагувати тексти ділових паперів; користуватися фаховими монографічними, навчальними й довідковими виданнями, різними видами словників; готуватися та брати участь у публічному виступі ділового змісту; дотримуватися норм етикету професійного спілкування; вміло використовувати всі засоби літературної мови незалежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення; складати різні ділові документи.

Професорсько-викладацький склад у процесі навчання наводить цікаві факти, здійснює кваліфікований виклад матеріалу із застосуванням мультимедійного забезпечення та роздаткового матеріалу. Творчий і неформальний стиль викладу спонукає аудиторію до активної праці, співучасті в навчальному процесі.

Плотницька І.М, доктор філологічних наук, професор

Плотницька І.М. – доктор філологічних наук, професор (фахівець у галузі мовознавства та публічного управління, має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру).

Вакульчук С.П. – викладач

Вакульчук С.П. – викладач (автор низки наукових публікацій у фахових виданнях з питань методики викладання української мови, діалектології).

Інші висококваліфіковані викладачі, запрошені Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з ВНЗ м. Києва, викладають програму навчально-тематичного семінару «Ділова українська мова у державному управлінні» (Климентова О. О., Шуть В. Я., Гливінська Л. К., Железняк Н. М., Приблуда Л. М., Балашова Н. В. та інші) .