Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Кафедра Української мови


Кафедра Української мови-2. Українська школа урядування

Навчання за напрямом підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування проводиться за за програмами тематичних короткострокових семінарів:

Кафедра Української мови-1. Українська школа урядування - «Ділова українська мова в публічному управлінні»;

- «Документи як форма писемного публічного мовлення»;

- «Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні».

Програма тематичного короткострокового семінару
«Ділова українська мова в публічному управлінні»

Мета тематичного короткострокового семінару – підвищити рівень загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалити знання і практичні навички щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців.

У навчальній програмі виокремлено чотири змістові модулі:

Модуль 1. Загальна характеристика ділового мовлення. Особливості використання офіційно-ділового стилю у фаховій діяльності публічних службовців.

- Українська мова в суспільному житті та фаховій діяльності державних службовців.

- Стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Особливості офіційно-ділового стилю.

Модуль 2. Основні практичні навички ділового спілкування державних службовців.

- Культура ділового мовлення, її комунікативні ознаки. Український мовленнєвий етикет;

- Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови;

- Лексичні засоби ділової мови;

- Фразеологія у діловій комунікації;

- Публічний виступ.

Модуль 3. Граматичні парадигми частин мови в ділових паперах.

- Іменники та прикметники у професійному мовленні публічних службовців;

- Числівники і займенники у ділових паперах;

- Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні публічних службовців;

- Службові частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

Модуль 4. Документування управлінської діяльності. Особливості синтаксису документів.

- Документи у фаховій практиці державних службовців.

- Службове листування.

- Синтаксичні особливості українського ділового мовлення.

Кафедра Української мови-3. Українська школа урядування Ознайомившись із теоретичною та практичною складовою модулів, слухачі зможуть поглибити знання мовних норм у діловому спілкуванні: правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному та писемному діловому мовленні; правильно оформлювати та грамотно створювати основні документи; аналізувати та реферувати тексти різних жанрів (зокрема офіційно-ділового стилю); готувати на основі опрацьованих текстів аналітичні огляди, довідки, висновки тощо; відповідно до виробничої потреби опрацьовувати тексти документів, які перебувають у службовому обігу; удосконалити навички монологічного та діалогічного мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія); дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні; редагувати тексти ділових паперів; користуватися фаховими монографічними, навчальними й довідковими виданнями, різними видами словників; готуватися та брати участь у публічному виступі ділового змісту; дотримуватися норм етикету професійного спілкування; вміло використовувати всі засоби літературної мови незалежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення; складати різні ділові документи.

Програма тематичного короткострокового семінару
«Документи як форма писемного публічного мовлення»

Кафедра Української мови-4. Українська школа урядування Мета тематичного короткострокового семінару – актуалізація та набуття нових умінь і навичок з питань підготовки й оформлення службової документації в органах державної влади та місцевого самоврядування; закріплення та поглиблення знань державної мови, ознайомлення з особливостями писемного ділового мовлення, підвищення професійного рівня публічних службовців.

У навчальній програмі виокремлено два змістові модулі:

Модуль 1. Писемне ділове мовлення.

- Особливості писемного мовлення;

- Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації;

- Правила оформлення окремих видів документів;

- Стандартизація ділового тексту;

- Термінологія як основа документації;

- Мовний етикет у писемному професійному спілкуванні;

- Особливості використання самостійних і службових частин мови у документах.

Модуль 2. Службові листи як особливий вид довідково –інформаційних документів.

- Службові листи в системі документообігу публічного управління;

- Складання й оформлення службових листів.

Програма короткострокового семінару «Документ як форма писемного публічного мовлення» (тривалість навчання – 3 календарні дні) спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про діловий документ і діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання й оформлення документів у сфері публічного управління. Навчальна програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих їх видів, стандартизації ділового тексту, складанні та оформленні службових листів в системі документообігу публічного управління та ін.).

Програма тематичного короткострокового семінару
«Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні»

Кафедра Української мови-5. Українська школа урядування Мета тематичного короткострокового семінару – закріплення та поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування; ознайомлення з особливостями усного ділового мовлення, оволодіння знаннями про особливості публічного виступу; формування вмінь і навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикетних норм ділового спілкування.

У навчальній програмі виокремлено два змістові модулі:

Модуль 1. Усне мовлення як універсальний засіб комунікації.

- Загальні відомості про мовлення;

- Ділова риторика як наука і мистецтво;

- Основні норми української літературної вимови;

- Акцентуаційні норми та просодичні засоби української мови.

Модуль 2. Риторика і мистецтво презентацій.

- Культура усного ділового мовлення. Мовленнєвий етикет публічного службовця;

- Складне синтаксичне ціле. Текст. Дискурс;

- Стилістичне використання мовних засобів у риториці;

- Публічний виступ. Презентація.

Програма тематичного триденного семінару «Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні» покликана на формування компетентної особистості ХХІ століття у сфері культури спілкування; оратора, здатного до вербальної комунікації на високому професійному рівні. Навчальна програма розрахована на поглиблене вивчення мистецтва усного ділового мовлення, а саме: ділової риторики, публічного виступу, стилістичного використання мовних засобів у риториці, культури усного ділового мовлення, мовленнєвого етикету державного службовця.

Усі зазначені програми передбачають очну форму навчання.

Особам, які пройшли навчання з підвищення рівня володіння державною мовою за програмами тематичних короткострокових семінарів, видається сертифікат про успішне завершення навчання.

Професорсько-викладацький склад у процесі навчання наводить цікаві факти, здійснює кваліфікований виклад матеріалу із застосуванням мультимедійного забезпечення та роздаткового матеріалу. Творчий і неформальний стиль викладу спонукає аудиторію до активної праці, співучасті в навчальному процесі.

Верзун В.П. – завідувач кафедри Української мови

Верзун Вікторія Петрівна – завідувач кафедри Української мови

Бондаренко Т.С. - викладач кафедри Української мови

Бондаренко Тетяна Сергіївна – викладач кафедри Української мови (автор наукових публікацій у фахових виданнях з питань філології і педагогіки)

Вакульчук С.П. – викладач кафедри Української мови

Вакульчук Світлана Петрівна – викладач кафедри Української мови (автор низки наукових публікацій у фахових виданнях з питань методики викладання української мови, діалектології)

Климентова О.В. – доктор філологічних наук, доцент

Климентова Олена Вадимівна – доктор філологічних наук, доцент (автор понад 60 наукових праць)

Шуть В.Я. - кандидат філологічних наук

Шуть Валентина Яківна - кандидат філологічних наук, (наукові інтереси: сучасні соціолінгвістичні процеси; організація ділової комунікації; культура мовленнєвого спілкування державних службовців)

Гливінська Л.К. – кандидат філологічних наук, доцент

Гливінська Леся Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент (автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких – монографічне дослідження; статті в авторитетних фахових виданнях; навчальні посібники)

Приблуда Л.М. – викладач кафедри Української мови

Приблуда Людмила Михайлівна – викладач (автор понад 20 наукових публікацій)

Бєляєва І.П. – методист вищої категорії кафедри Української мови

Бєляєва Ірина Петрівна – методист вищої категорії

Інші висококваліфіковані викладачі запрошені Українською школою урядування із закладів вищої освіти м. Києва.